HAKKIMIZDA

Kuruluş Belgesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve kapsam, Kuruluş, Çalışma Konuları, Birliğin Adı ve Birliğin Süresi

MADDE 1- (1) Bu Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı ve arı ürünleri üretmek, pazarlamak ve ıslah çalışmaları yapmak  üzere il düzeyinde Arı Yetiştiricileri Birlikleri kurulmuştur. Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 8/4/2011 tarihli 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenir.
(2) Birliğin adı; “Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği” şeklinde olacaktır.
(3) Birliğin kısaltılmış unvanı ZAYBİR olacaktır.
(4) Birliğin merkezi bulunduğu il merkezindedir.


Amaç ve kapsam

MADDE 2- (1) Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Zonguldak İlinde üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli gen kaynaklarının korunması,  tanımlanması (Plaka, elektronik çip vb.), Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıtlarının tutulması, bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, arıcılık teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, faaliyet alanında yarışma ve sergi düzenlenmesi, Girdilerin ve ilaçların temin ve tedariki ile arı ve arı ürünlerinin analiz ve kontrolünden sonra yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Bakanlığın belirleyeceği ve Merkez Birliğinin planlayacağı her türlü arı  yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla hizmet verir.
Çalışma konuları
MADDE 3- (1) Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a) Merkez Birliğince planlanan programları uygulamak,
b) Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
c) Arı kolonisi, Ana Arı ve Damızlık Ana Arı Kayıt faaliyetlerini yürütmek,
ç) Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,
d) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, bunun için kurs, seminer vb. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,
e) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
f) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan Damızlık Ana Arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,
g) Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
ğ) Üyelerce yetiştirilen Damızlık Ana Arı, Ana Arı ve arı kolonilerinin satışını organize etmek, yetiştirilen ekotipleri tanıtmak,
h) Üyelerinin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ile ürün işleme ve girdiler ile ilgili üretim, depolama, satış tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek,
ı) Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
i) Arı Kolonileri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
j) Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,
k) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,
l) Damızlık Ana Arı, Ana Arı üretimi ve arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda ( hammadde, arı sağlığı konularında girdi temini, üretim ve ürün satışı konularında) gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde bu işler için şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,
m) Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak.
n)Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,
o) Ballı bitkilerin ekim, dikim ve korunmasında aktif görev almak,
ö) Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslah programı kapsamında Merkez birliğinin belirlediği esaslar doğrultusunda önsoykütüğü, soy kütüğü ve döl kontrolü faaliyetlerini yürütmek,
p) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri Merkez Birliği aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak,
r) Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal temininde Merkez Birliğinin talimatlarına uymak, Ana arı yetiştiriciliği ve Damızlık ana arı yetiştiriciliği konusunda kurslar düzenlemek.
s) Faaliyet alanı ile ilgili her konuda üyelerine danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,
ş) Merkez Birliğinin talebi ve Bakanlığın izniyle ürün analiz ve/veya ıslah amaçlı ruhsatlı laboratuar kurmak, gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak,
 
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

 Birlik üyelik şekli
MADDE 4- (1) Birlik üyeleri şunlardır:
a) Asıl Üye: Kayıt sistemine dâhil, Merkez Birliğinin belirlediği asgari sayıda arı kolonisine sahip yetiştiricileri ve sertifikalı Ana Arı üreticileri,
Asıl üyeler, birlik genel kurullarına katılan ve oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar,, ödentileri aidat bedelidir.
b) Aday Üye: Kayıt sistemine dâhil, merkez birliğinin belirlediği asgari sayının altında koloniye sahip işletmeler,
Aday üyeler, birlik genel kuruluna delege olarak katılamazlar ve seçimlerde oy hakları yoktur. Aday üyeler, yalnızca almış oldukları hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdürler.


Üyelik şartları

MADDE 5- (1)Yetiştirici Birliğine asıl üye olma şartları:
(1) Yetiştirici Birliğine asıl üye olma şartları:
a)    Aynı il hudutları içerisinde ikamet etmek.
b)    Asgari 30 arılı kovana sahip veya Bakanlıktan Ana Arı Üreticisi Sertifikası almış ve fiilen ana arı üretiyor olmak,
c)    Arıcılık konusunda çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler Birliğe asıl üye olabilir.
(2) Yetiştirici Birliğine aday üye olma şartları:
a)    Aynı il hudutları içerisinde ikamet etmek,
b)    Azami 29 arılı kovana sahip olmak,
c)    Tüzel kişiler birliğe aday üye olamaz.


Üyeliğe kabul
MADDE 6-(1)Birliğe üye olabilmek için,
a)Birlik kuruluş belgesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında kuruluş belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise, üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak,
b) Şahıs ve tüzel kişiliğe haiz yetiştiriciler, üyelik başvurusunda aşağıdaki belgeleri Birliğe vermek zorundadır. Taahhütname
1) Üyelik başvuru dilekçesi,
2) Taahhütname,
3) Birlik üyelik formu,
4) İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı işletme arı varlığı listesi
5) Tüzel kişilerde, üyeliğe müsaade eden ve karar veren organların/mercilerin kararlarının onaylı sureti,
6) Birliğin önceden belirleyerek ilan edeceği diğer belgeler. (Bunlar internet sayfasında ve yerel ve ulusal gazetelerden birinde veya ticaret sicil gazetesinde ilan olunur.)
c) Birlik tarafından yapılan incelemede, üyelik şartlarını taşıdığı tespit edilen ve giriş aidatını peşin ödeyen yetiştiriciler üyeliğe kabul edilir. Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Tüzel kişi, birliğe aday üye olamaz.
(2)Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermek ile yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetleme kurulu aracılığıyla Genel Kurul’a başvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
(3)Tarımsal üretici örgütleri birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler.
 
Birlik üyeliğinin düşmesi
MADDE 7 -(1) Birlik üyesinin Birliğe olan üyeliği;
a) Birlik üyeliği ile ilgili şartları kaybetmesi,
b) Ölüm hali durumlarında düşer.
(2) Üyelikten düşmek, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Hayatta olması halinde kendisi ya da üyenin ölümü durumunda varis veya varisleri birliğe olan borçları iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.
(3) Üyelikten düşme, birlik yönetim kurulu kararı ile olur. Birlik, üyenin kendisine ya da ölen üyenin adresine üyelikten düşme durumunu yönetim kurulu karar tarihini müteakip bir ay içerisinde yazılı olarak tebliğ etmekle ve üyelikten düşme işlemini üyelik defterine işlemekle yükümlüdür.
(4) Üyelikten düşme işlemi, genel kurul kararı gerektirmez.


Birlik üyeliğinden çıkma
MADDE 8- (1) Merkez birliği yönetim kurulu ve/veya birlik yönetim kurulunun üyelikten çıkma ile ilgili sınırlama kararı olmaması halinde, üyeler geçerli bir nedene dayalı olarak kendi rızası ile üyelikten çıkabilirler.
(2) Üyelikten çıkma, üyenin dilekçesine istinaden yönetim kurulu kararı ile olur. Üyenin üyelikten çıkması, birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, Birliğe olan borçlarını, üyelikten ayrılışı içeren dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 
Birlik üyeliğinden çıkmanın sınırlandırılması
MADDE 9- (1) Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak için başvuru yapamazlar.
(2) Birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi halinde merkez birliği ve/veya birlik yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkma taleplerine sınırlama getirilebilir. Bu sınırlama süresi iki yılı geçemez.


Birlik üyeliğinden çıkarılma
MADDE 10- (1) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;
a) Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesinde yer alan üyelik yükümlülüklerini azami dört ay süre ile yerine getirmemek.
b) Birlik aleyhine ve birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunmak.
c) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak birlik veya birlik personellerinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, birlik tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen işletmesinde çalışılmasına izin vermemek.
ç) Birliğe olan vadesi dolmuş hizmet alımı bedeli ve aidat borçlarını dört ay içerisinde yapılacak iki yazılı tebligata rağmen ödememek.
d) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak.
(2) Üyelikten çıkarılma, birlik yönetim kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olup geçici ihraç kararı verilen üyelerin hakları askıya alınır. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.
 (3) Üyeler, yönetim kurulu tarafından alınan geçici ihraç kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu ildeki adli mercilerde iptal davası açabilirler. Üç ay içerisinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Genel kurul kararı gerektirmez.
(4) Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.
Üyeliği düşen, üyelikten çıkan ve üyelikten çıkartılan üyelerle hesaplaşma
MADDE 11- (1) Birlik üyeliği düşen, kendi rızası ile üyelikten çıkan yetiştiriciler ile çıkarılma kararına yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen üyelikten çıkartılmış yetiştiricilerin Genel kurul’a katılma ve genel kurul’da oy kullanma hakkı yoktur.
(2) Birlikle mali hesaplaşmada, birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Üyelerle hesaplaşma, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir. Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan üyelerin, üyelik dönemlerine ait zararlarından dolayı oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.


Tekrar Birliğe üye olma
MADDE 12- (1) İlk defa üyelikten çıkmış olan yetiştiriciler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan, birliğe olan hizmet ve aidat borçlarını ödedikten sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe tekrar üye olmada, yeni üyelik kabul şartları aranır.
(2) İki defa üyelikten çıkan veya iki defa üyeliği düşen yetiştiriciler ile birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunma nedeniyle bir kez üyelikten çıkarılan yetiştiriciler 3 yıl süreyle birliğe tekrar üye olamaz.


Birlik üyeliğinin devir edilmesi
MADDE 13- Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin, ölümünü müteakip veraset ilamına
göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;
1-       Üyelik devri için başvuru dilekçesi,
2-Veraset ilamı,
3-İlgili işletmenin devir alan kişi adına İl Tarım Müdürlüğünce (Türkvet) onaylı işletme tescil belgesi,
4-Devir alan kişi adına ilgili işletmenin İl Tarım Müdürlüğü (Türkvet) onaylı arı varlığı belgesi,
5-Birden fazla reşit durumdaki varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve arı varlığı üzerindeki haklarını rıza ile ilgili kişiye devir ettiklerine dair noter onaylı belge veya Tarım İl Müdürlüğü onaylı diğer varislerin işletme ve arı varlığı üzerindeki haklarını rıza ile devir ettiklerine ilişkin tutanak,
6-Reşit durumda varis olmaması durumunda, genel hukuk hükümleri çerçevesinde reşit olmayan varis ve/veya varislere bakmakla yükümlü kişinin reşit olmayan varis ve/veya varislerin velisi olduğuna dair ibraz edeceği resmi belge,
a)Yönetim Kurulu kararı ile ölenin üyeliği, üyelik defterinde neden belirtilerek düşürülür. Devir alan varis’e veya bakmakla yükümlü veli için üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır.  İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.
 
b)Mesleği bırakma nedeniyle üyelik yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki üyelerin üyelik devir işlemi,mesleği bırakan üyenin birinci derecede akrabası olan eşi veya 18 yaşından gün almış ve evlenmemiş kızı veya 18 yaşından gün almış ve beraber yaşayan erkek çocuğu öncelikli olmak üzere, ikinci bir şahsa işletme üyelik devri yapılabilir. Mesleği bırakma nedeniyle üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir;
1- Mesleği bırakan üyenin işletme ve arılarla ilgili tüm hak ve ödevlerini devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir edilen kişinin bilgilerinin belirtilmesi ve mesleği bırakan üye tarafından imzalanması şartları aranır),
2-İlgili işletmenin devir alan kişi adına İl Tarım Müdürlüğünce onaylı işletme tescil belgesi,
3- Devir alan kişi adına ilgili işletmenin İl Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi,
            ç) Yönetim Kurulu kararı ile düşme nedeni belirtilerek mesleği bırakan üyenin üyelik defterinde üyeliği düşürülür. Devir alan birinci derecede akrabası için devir işlemi belirtilerek üyelik defterine üyelik kaydı açılır. Mesleği bırakan üyeden işletme üyeliğini devir alan kişi, mesleği bırakan üye ile birlikte yaşayan birinci derecede akrabası ise, üyelik giriş aidatı alınmaz.
              d) Üyeliği devir alan birinci derecede akraba kişi, ölen veya mesleği bırakma nedeniyle üyeliği düşen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.
            e) Ölen veya mesleği bırakma nedeniyle üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece birlik üyeliğini kapsar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelerin Hak ve Ödevleri
Katılım Payı ve Aidatlar
 
Aidat ödeme şekli
MADDE 14- (1) Birliğin asıl üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, katılım payları ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Aday Üyelerden giriş aidatı, katılım payı ve yıllık aidat talep edilemez. Yalnızca aynı hizmet için asıl üyelerden alınan hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla (en az %30 fazlası), almış oldukları hizmetlerin bedelini (girdi temini, danışmanlık hizmeti vb.) ödemekle yükümlüdürler.  


Hizmet bedeli
  MADDE 15- (1) Birlik yapacağı Damızlık Ana Arı, Ana Arı  ve Arı kayıt faaliyetleri  (veri toplama, değerlendirme),v.b. için Hizmet Bedeli olarak; asıl üyelerinden, Genel Kurulun belirleyeceği Nisan ayı ana arı fiyatı üzerinden en az 3 âdete eşdeğer bir bedel alınır. Bu bedel Genel Kurul tarafından belirlenmemiş ise Yönetim Kurulu bedeli belirlemeye yetkilidir.  Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıt sistemi hizmet bedeli aday üyelerden talep edilemez. Aday üyeler için Arı kayıt, v.b. faaliyetler için Asıl üyeler için belirlenen hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla  %50 fazlasına kadar, Genel Kurulun belirleyeceği bedel talep edilir.  Belirlenen hizmet bedelleri birlik merkezinde ilgililerin görebileceği şekilde ilan olunur.
 
Aidat ve diğer ücretlerin ödeme şekli
MADDE 16 – (1) Giriş aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. İşletme başı yıllık aidat ve Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı kayıt sistemi hizmet bedeli, genel kurulun vereceği karara göre, aylık, üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir.


Sermaye
MADDE 17 – (1) Birliğin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur.
(2)Giriş aidatı artırımları sermayeye ilave olunur.
(3)Giriş aidatı ve aidat artırımları Genel Kurul kararı ile tespit olunur.
(4)Bağış ve yardım dışında birliğe ayni sermaye kabul edilemez.
(5)Yıllık aidatlar ve hizmet bedelleri sermaye hesabında takip olunmaz.


Borç para alma, yardım ve bağış kabul etme
MADDE 18 – (1) Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenmek koşulu ile Bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir.
(2) Birlik, resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.


Bilgi edinme hakkı
MADDE 19- (1) Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.


Sorumluluk
MADDE 20 - (1) Birlik borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Asıl üyeler giriş aidatları kadar sorumlu olup bunun dışında birlik borçlarından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


İflas halinde yükümlülük
MADDE 21 (1) Birliğin iflası halinde iflas idaresi, üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Asıl üyelerin sorumlulukları giriş aidatları kadar olup, bunun dışında üyelerin birlik borçlarından dolayı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.


Birliğe yeni giren üyelerin sorumlulukları
MADDE 22 (1) Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan üyelikler önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.


Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 23 - (1) Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür.
(2) İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek mutat sırlar hariç, hiçbir üye Birliğin işleyişine ve faaliyetlerine dair sırları öğrenmeye yetkili değildir.
(3) Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.
(4) Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi böyle bir üye hakkında birliğin şikâyeti üzerine, bu durumdan herhangi bir zarar doğmasa dahi, gerekli yasal işlemlere başvurulur.
 
Birliğin dağılmasından sonraki sorumluluk
MADDE 24 - (1) Birliğin dağılması halinde, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, asıl üyeler ek ödemelerle yükümlü değildirler. Yedek akçeler ve birliğin her türlü varlığı borçlarının kapatılmasında kullanılır Kalan mal varlığı Merkez Birliği’ne devredilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları
 
MADDE 25 – (1)Birliğin organları şunlardır:
a) Birlik Genel Kurulu,
b) Birlik Yönetim Kurulu,
c) Birlik Denetleme Kurulu.


Birlik Genel Kurulu
MADDE 26 – (1) Birlik genel kurulu birliği meydana getiren asıl üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır.
(2) Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren üyeler katılabilir.
.
(3) Asıl üye olarak genel kurula katılan şahıs ve tüzel kişilerin (şirket ve üretici örgütü) bir oy hakkı vardır. Tüzel kişiler birlik genel kuruluna yalnızca bir temsilci gönderir.
 
(4) Asıl üye olarak Genel Kurula katılacak tüzel kişi temsilcileri, temsil etmeye yetkili olduklarına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.


Genel Kurulun devredilemeyen görevleri
MADDE 27 (1) Genel Kurul, yetkilerinden aşağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez.
a) Kuruluş belgesini Bakanlığın onayını alarak değiştirmek,
b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve gerektiğinde Tasfiye Kurulunu seçmek, gerektiği takdirde her üç kurulunda üyelerinin işlerine son vermek.
c) Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetleme Kurulu üyelerini gerektiğinde Hesap Tetkik Komisyonu ve Tasfiye Kurulunu seçmek ve hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,
ç) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
d) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programını, bu hususta yapılan önerileri ve yeni bütçeyi onaylamak,
e) Gerektiği takdirde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Tasfiye Kurulu üyelerinin işlerine son vermek veya azletmek,
f) Amaçla ilgili olmak üzere, ilgili kuruluşlara iştirak etmeye, ortak veya üye olmaya veya iktisadi işletme kuruluşuna ve diğer bağlı kuruluşların kurulmasına veya bunlara katılmaya karar ve izin vermek ve bunlara katılım paylarını belirlemek,
g) Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
ğ) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,
h) Merkez Birliği Genel Kurulunda birliği temsil için iki kişiden az olmamak üzere asıl üye sayısının 1/25 ile 1/200 arası Merkez Birliğince belirlenecek oranda asıl temsilci, asıl temsilcinin %50’si kadar yedek temsilci seçmek,
ı) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve gerektiğinde Tasfiye Kurulu üyelerine verilecek ücret, yolluk ve huzur hakkı miktarları belirlemek,
i) Üyelerin ödeyeceği giriş aidatı ve yıllık aidatlar ile bunların artırımlarını belirlemek,
j) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulunun yetkisi dışında olan, Yönetmelikle ve diğer mevzuatla kendisine görev verilmiş konularda karar almak,
k) Birlik tüzel kişiliğini borç veya sorumluluk altına sokacak her türlü işlemin yapılıp yapılmamasına, kredilerin kullanılıp kullanılmamasına, yöntemlerine, usullerine, tutarlarına, bunlardan üyelerin faydalandırılıp faydalandırılmamasına ve bunlarla yapılacak yatırımlara ve işlere karar ve izin vermek, bu hususlarda yönetim kuruluna açık yetki vermek.
 
Genel kurulun devredilebilen görevleri
MADDE 28-  (1) Genel Kurulun diğer görevleri şunlardır:
a) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile gereğinde Tasfiye Kurulu ve üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,
c) Birlik Kuruluş belgesinde yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak,
ç) Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek,
d) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,
e) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,
ğ) Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek
h) Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payı kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek,
ı) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar vermek,
i) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek,
j) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve yetki vermek,
k) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarının her yılın Aralık ayında belirlemek,
l) Her türlü kiralama konusunda karar vermek ve icrası için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
m) Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,
n) Merkez birliğince düzenlenen yetki belgesine sahip olmak şartıyla destekleme icmallerin hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
o) Haklarında çıkarılma kararı verilen üyelerin durumunu görüşerek karar vermek,
ö) Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek.
p) Birliğin diğer iş ve görevlerine dair kararlar almak.
 
Genel Kurul toplantıları
MADDE 29 –(1) Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır;
a)    Olağan Genel Kurul
b)    Olağanüstü Genel Kurul
(2) Birlik asıl üyeleri, birlik genel kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Asıl üyeler vekâleten oy kullanamazlar.


Olağan Genel Kurul toplantısı
MADDE 30 – (1) Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti üzerine Nisan ayının sonuna kadar, asıl üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile öncelikle Birlik merkezinde, uygun olmaması halinde üyelere gönderilen taahhütlü çağrı mektuplarında veya elden tebellüğ belgelerinde belgesi sunularak anlaşılır biçimde adresi ve ulaşımı gösterilen, bu yolla tebliğ edilen, ilanlarda yeralan ve üyeler için kolay ulaşılır İl sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır. Genel Kurul’da toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla çoğunluk aranmaksızın, onbeş günden erken olmamak şartıyla en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.
a) Olağan Genel Kurul aşağıdaki şekillerde yapılır;
1) Seçimli Olağan Genel Kurul: Dört yılda bir Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi ile diğer konuları görüşmek ve karar bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilcileri dört yıllığına seçilir. Birlik, birlik kurullarına aday olan kişiye, dilekçe ile başvuru şartı ile genel kurul toplantısı tarihinden en az bir ay önce hazirun listesini verir.
2) Mali Olağan Genel Kurul: İki yılda bir gerçekleşen ve tahmini bütçelerin görüşülmesi ve ibrası ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.


Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
MADDE 31 – (1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunun çoğunluk kararı ile veya birlik üye tam sayısının en az 1/5'inin yazılı müracaatını takiben iki ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile çoğunluk aranmaksızın yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla ikinci toplantı yapılır.
(2) Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda merkez birliği yönetim kurulu, birlik genel kurulunu resen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla genel kurulun gerçekleşmemesi halinde genel kurul Bakanlık tarafından resen gerçekleştirilir.


Çağırma şekli ve gündem
MADDE 32 - (1) Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını ihtiva eden yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektupla üyelerine gönderilir veya imza karşılığı elden ulaştırır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce üyelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir.
(2) Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasından itibaren 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.
(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, birliğe kayıtlı asıl üyelerden en az 1/5’i ile Denetleme Kurulunun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Divan Başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.


Toplantıya başlama
MADDE 33 – (1) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Genel Kurul’ca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.
(2) Toplantıda asıl üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.
(3) Divan seçiminde, toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler arasından veya Merkez Birliği tarafından yetkilendirilmiş temsilciler arasından bir divan başkanı, iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan Başkanlığı'na, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, mevcut Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.
(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, ibra maddesi görüşülmüşse; Bakanlık, Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul kaldığı yerden yeniden toplanır. Çağrı ile ilgili olarak 32. Madde uygulanır.


Hazır bulunanlar listesi
MADDE 34 – (1) Genel Kurul toplantısına katılan asıl üyeleri gösteren "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenir. Bu listede asıl üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyelerin adı, soyadı,  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası tüzel kişi üyelerin ünvanları ve vergi kimlik numarası adres ve imza bölümü yer alır.
(2) Liste toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve Divan Başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir. Divan Başkanlığı toplantı süresince katılımdaki değişimleri izler, önemli hukuki sonuç doğuracak sayısal değişimleri ve oluşan durumu genel kurul toplantı tutanağına açıkça yazar.
 
Karar nisabı
MADDE 35 – (1) Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak, Kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3'ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4'ü çoğunluğu oluşturur.
(2) Genel Kurul’da verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.
Birliğin asıl üyelerinin hazır bulunması
MADDE 36 – (1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.
 
Oy kullanamayacaklar
MADDE 37 – (1) Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu’nun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir.
(2) Birliğin geçici ve aday üyeleri Genel Kurul’da oy kullanamazlar.
(3) Asıl üyeler, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde oy kullanırlar.


Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegelerinin seçimi
MADDE 38 – (1)Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla yapılır
(2) Yönetim kurulu için yedi asıl üye ve beş yedek üye, denetleme kurulu için üç asıl üye ve üç yedek üye ile merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek üzere iki kişiden az olmamak üzere asıl üye sayısının 1/25 ile 1/200 arası merkez birliğince belirlenecek oranda asıl temsilci, asıl temsilci sayısının %50’si kadar da yedek temsilci seçilir.
(3) Merkez birliği temsilcileri, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve genel kurula katılan asıl üyeler arasından seçilir.
(4) Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imza eden üyelere verilir. Başkanlık divanı ve oy tasnif kurulu oylamanın sıhhati için gerekli önlemleri alır. Üyeler, oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar. Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek açılmadan, içeriği anlaşılamayacak hale getirilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
(5) Birden fazla liste seçime girerse gizli oylama yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegeleri kendi kategorilerinde asıl ve yedek olarak değerlendirilir. En çok oy alandan en az oy alana doğru sıralama yapılır.
(6) Genel Kurul’da en çok oy alanlar; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilciliği asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar.
(7) Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer,


Genel Kurul toplantısına ait belgelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Merkez Birliğine gönderilmesi
MADDE 39 – (1) Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı ve kâtipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan üye sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısının gerçekleştiği günden itibaren en geç 15’inci iş günü sonuna kadar aşağıdaki belgeler İl Tarım Müdürlüğü’ne gönderilir veya elden teslim edilir.
a) Toplantıya ilişkin ilanlar ve diğer belgeler,
b) Gündem,
c) Bakanlık temsilcisi ve divan üyeleri tarafından imzalanmış genel kurul tutanağı,
ç) Bakanlık temsilcisi ve divan üyeleri tarafından imzalanmış hazirun cetveli,
d) Genel Kurula sunulan mali tablolar, faaliyet ve denetim raporları ve diğer belgeler.
(2) Aynı belgelerin birer nüshası Merkez Birliği’ne de gönderilir.


Kararların bozulması
MADDE 40 – (1) Yönetmeliğe, kuruluş belgesi hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,
b) Yönetim Kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri,
(2) Ayrıca Genel Kurul kararları aleyhine davanın açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Yönetim Kurulu


MADDE 41- (1) Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Kuruluş Belgesi hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten organdır.


Yönetim Kurulu üye sayısı ve üyelik şartları
MADDE 42 – (1) Birlik yönetim kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından asıl üyeler arasından seçilen, yedi asıl üye ile beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda denetleme kurulu üyesi olamaz.
(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin görev süresi, önceki Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi kadardır.
(3) Asıl üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği de düşer.
(4) Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır.
(5) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma ve Devletin aleyhine işlenen suçlardan affa uğrasalar dahi mahkûm olmamak,
c) Kısıt altında bulunmamak,
ç) 18 yaşından küçük olmamak,
d) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
e) Birlik personeli olmamak,
f) 5996 sayılı kanun kapsamında kurulan başka bir birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak şartları aranır.
(6) Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Yönetim Kurulu üyeliği için belirtilen şartların aksi şartları taşıdığı halde seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir.
(7) Genel Kurul’da en çok oy alanlar Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.
(8) Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu, birbirini izleyen üç mutat toplantıda, toplantı karar nisabı için gereken sayısı olan dört üyenin altına düşmesi halinde,  boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üye veya üyeleri istifa etmiş sayılır.
(9) İl Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, başka bir sivil toplum örgütünde başkan ya da birlik bünyesinde çalışan personel ya da kamu görevlisi olamaz.
(10) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olamaz.
(11) Yönetim kurulu başkanı 2 dönemden sonra değişir. İstifa ederse veya düşürülürse de 2 dönem seçilmiş sayılır.


Yönetim Kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 43 – (1) Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.
(2) a- Birlik Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin ilk toplantı yeri birlik merkezidir. Bu toplantı, bu maddenin 12 nci bendine göre yönetimin devralınmasından itibaren üç gün içinde yapılır. Bu toplantının yapılmaması halinde oluşan zararlardan tüm üyeler eşit biçimde sorumludur.
b- Birlik yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, Birliği ticaret siciline tescil ettirmek üzere temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıların tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin karar alınır.
(3) Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir ay içinde yerine getirilir.
(4) Yönetim Kurulu kararları dört üyeden az olmamak üzere çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur.
(5) Toplantı ve karar nisabı en az dört üyedir. Yönetim Kurulu’nda üyeler vekâleten ile oy kullanamazlar.
(6) Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
(7) Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Alınan karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.
(8) Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.
(9) Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre aleyhinde tazminat davası açılabilir.
(10) Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir.
(11) Boşalan bir Yönetim Kurulu üyesinin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.
(12) Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. Seçilen Yönetim Kurulu’nun görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurul sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu’na görevi devredene kadar devam eder.
 
Yönetim Kurulu’nun görevleri
MADDE 44 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.
a) Birlik yönetim kurulu yasa, yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir. Bu amaçla ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir.
b) Birlik bütçesini hazırlar, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.
c) Kayıt işlerini ve verim kontrollerini merkez birliğin yayımlayacağı mevzuatlar doğrultusunda yaptırır ve takip eder.
ç) Genel kurulu toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde genel kurula sunar.
d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Genel kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakkında genel kurula bilgi verir.
f) Yetiştirici eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi vb. konularda yayınlar yapar.
g) En son arı kolonisi ve arı ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurur.
ğ) Modern arıcılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olur.
h) Üyelerine kredi sağlamaya yardımcı olur.
ı) Merkez birliği tarafından hazırlanan personel çalışma usul ve esaslarına uygun olarak personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütür.
i) Merkez birliğin hazırlamış olduğu talimatları da dikkate alarak mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları mevzuata göre yapar.
j) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmaya, pazarlama faaliyetlerini yürütmeye ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.
k) Potansiyeli olan ilçelerde birlik şubesi kurulması konusunu inceler, uygun görülenlerin kurulmasını Genel Kurula teklif eder.
l) Birlik teknik işler ve sağlık işleri şube müdürlüğü ile birlik idari ve mali işler şube müdürlüğü faaliyetlerini düzenler ve yönetir.
m) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açar.
n) Genel kurulca arı ıslahı konularında uygulanmasına karar verilen ve Bakanlıkça desteklenecek olan yatırım projelerini hazırlatarak merkez birliği aracılığı ile Bakanlığın onayına sunar.
o) Birliğin aczi halinde genel kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber verir.
ö) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere haber verir.
p) Denetim amacı ile Bakanlığın, denetleme kurulunun veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri verir.
r) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütür veya yürütülmesine yardımcı olur.
s) Merkez birliği tarafından ıslah programı kapsamında sağlanacak genetik materyallerin ve girdilerin üyelerine ait kovanlarda kullanılmasını sağlar.
ş) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmi belgeyi düzenler veya düzenlettirir.
t) Üye bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlar ve takip eder.
u) Birliğe ait her türlü bilginin Bakanlık ve merkez birliği nezdinde güncel kalmasını sağlar. Değişen bilgi ve belgeleri en fazla on beş gün içerisinde merkez birliğe ulaştırır.
ü) Bakanlık tarafından üyelere verilecek hayvancılık desteklemeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
v) Üyelerin ödemekle yükümlü olduğu giriş aidatı, yıllık aidatlar ve soykütüğü hizmet bedeli ile hizmet bedellerini tahsil etmek veya tahsil edilmesini sağlamak,
y) Birliğin iştiraki ve ortaklığı bulunan iktisadi kuruluşlar mevcut olması halinde, ticari sır kavramına riayet olunarak bunlar hakkında birlik genel kuruluna bilgi vermek.
 
Yönetim Kurulunun sorumlulukları
MADDE 45 (1) Yönetim kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz.
(2)    Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim kurulu aleyhindeki davalar Denetleme kurulunca açılır.
(3)    Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.
(4)    Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.


Birliğin aczi halinde yapılacak işler
MADDE 46 (1) Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.
(2)    Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu,  birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
(3)    Genel kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder.
(4)    Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karşılamıyorsa, durum yönetim kurulunca Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun yapacağı inceleme sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasının ertelenmesi talebinde bulunabilir. Bu taktirde yönetim kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.


Denetleme Kurulu
MADDE 47 –(1) Denetleme kurulu, genel kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.
(2) İbra edilmeyen denetleme kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemez.


Denetleme Kurulunun seçimi
MADDE 48 – (1) Birlik denetleme kurulu, dört yıl için genel kurulca birlik asil üyelerden seçilen üç asıl üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken şartlar aranır. Denetleme kurulu üyeleri, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olamaz.
(2) Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olanlar denetleme kurulu üyeliğine seçilemezler.
(3) Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar denetleme kurulu üyeliğine getirilemezler.
(4) Olağanüstü genel kurul toplantılarında denetleme kurulu üyeliğine seçilenler, önceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz.


Denetleme Kurulu üyelerinin sorumluluğu
MADDE 49 (1) Asıl üyeler; kanun, ilgili yönetmelik ve kuruluş belgesi ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.


Denetleme Kurulunda bir üyeliğin açılması ve çekilme
MADDE 50 – (1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası